Investor

Home > Investor  

Investor Relations

Company executives

Chairman: Mr. Shouchun Wang President: Mr. Shouheng Wang
CFO: Mr. Shiwei Xu Board Secretary: Mr. Shiwei Xu
Board members: Shouchun Wang, Jianyun Peng, Yongfeng Cheng, Jingxi Xu, Bin Wang, Shouheng Wang, Shiwei Xu
 
ANNOUNCEMENT OTHER INFORMATION