Investor

Home > Investor  

Investor Relationship

Corporate Senior Manager

President: Wang Shouchun General Manager: Wang Shouheng
CFO: Xu Shiwei Board Secretary: Xu Shiwei
Members of the board of directors: Wang Shouchun, Wang Shouheng,Xu Shiwei, Wangbin, Shiyu,Xuxiao, Xu Jingxi
 
Company Announcement Other Information